MPB  Terapie

psychoterapie a supervize

Mgr. Mirka Pražák Bartošová

Laskavý průvodce k vnitřní harmonii

Poskytuji psychoterapeutickou pomoc a podporu ve složitých životních situacích. Nabízím péči o duševní zdraví a zároveň spolu s klientem pracuji na rozvoji a růstu jeho autentické osobnosti.

Věřím, že vydat se touto cestu je zdravý a odpovědný postoj ke svému životu. Každý, kdo se touto cestou vydává projevuje odvahu a vnitřní sílu.

Mám opravdový zájem o klienta jako člověka, respektuji lidskou jedinečnost a osobitost. Společně jdeme k hlubokému porozumění tomu, co se v našem vnitřním světě děje. Věřím, že terapeutická práce pomáhá najít pevné body v životě a schopnost činit dobrá rozhodnutí o tom, jak naplnit svůj život, jak uchopit vztah k sobě, ke druhým a ke světu.

M. Pražák Bartošová

Zásady mé práce

Vracím se ke kořenům

Můj terapeutický přístup je Dasein analýza, tedy humanistický směr v psychoterapii, jež představuje návrat k základním (existenciálním) lidským tématům. Témata jako svoboda a odpovědnost, vztahovost a samota, smysl a hodnoty, konečnost a smrt potkávají denně každého z nás. V terapii se dotýkáme těchto kořenů a způsobu, jak s nimi každý z nás zachází.

Návrat ke kořenům
Zájem o člověka

Mám opravdový zájem o člověka

Mám opravdový zájem o klienta jako člověka, respektuji lidskou jedinečnost a osobitost. Společně jdeme k hlubokému porozumění tomu, co se v našem vnitřním světě děje. Věřím, že terapeutická práce ukazuje, jak najít pevné body v našem životě, a pomáhá najít dobrá rozhodnutí, jak naplnit svůj život, jak uchopit vztah k sobě, k druhým a ke světu.

Ctím vaše soukromí

Přistupuji ke klientům profesionálně. Dodržuji pravidla etického kodexu, ctím mlčenlivost a naprostou diskrétnost

Soukromí

Jsem členkou České asociace pro psychoterapii a Českého institutu pro supervizi. V případě potřeby medikace či jiného typu péče o psychiku předám kontakt na další odborníky.

Časté dotazy

Chodím na psychoterapii. Jsem blázen?

Takový názor je mýtus a stigma, jež přetrvává z dob dávno minulých. Psychoterapie není jen ty, u nichž je duševní zdraví poškozené. Je tu i pro lidi, kteří ji využívají jako nástroj osobního rozvoje, uvědomují si důležitost péče o sebe a své zdroje a to nejen v období životní krize. Psychoterapie nás směřuje k autenticitě, k odpovědnému přístupu a každý, kdo se vydává na tuto cestu nejen že není „blázen“, ale naopak projevuje odvahu a vnitřní sílu.

Jaká jsou nejčastější témata v psychoterapii?

Nejčastějšími tématy jsou:

  • Péče o své zdroje – syndrom vyhoření, psychosomatická onemocnění, zvládání stresu, poruchy spánku.
  • Těžké situace v životě – rozvod, rozchod, nemoc, ztráta blízkého.
  • Bariéry a škodlivé vnitřní programy – nízké sebevědomí, prokrastinace, žárlivost, sebepoškozování, syndrom oběti.
  • Vztahy s druhými, sociální fobie, intimita, manipulace.
  • Duševní onemocnění a poruchy – deprese, úzkostné stavy, hraniční porucha osobnosti, závislosti aj., (zde psychoterapeut často spolupracuje i s jinými odporníky např. psychiatry.)
Mohou se informace, které na sezení sdělím, dostat k někomu jinému?

Psychoterapeut je vázán etickým kodexem a mlčenlivostí. Bez Vašeho svolení a dohody nemůže informace sdělovat třetí osobě. Výjimkou jsou situace, na které se vztahuje ohlašovací povinnost (např. domácí násilí u dětí či jiné trestné činy).

Co když se na sezení rozpláču?

Mohu Vás ubezpečit, že slzy jsou v pořádku. Jsou projevem emocí, např. smutku, lítosti, vnitřní bolesti, jež mohou být potlačované. A to, že vycházejí z nitra ven, je ozdravný proces. Psychoterapeut slzy i jiné projevy Vašich emocí přijímá citlivě a s respektem.

Co je terapie při chůzi?

Jedná se o terapeutickou konzultaci, která probíhá venku v přírodě. Vhodné jsou klidné lokality, např. větší parky v Praze. Odehrává se při chůzi ve volnějším tempu a využívají ji lidé, kteří jsou aktivní, či rádi přemýšlí při pohybu. Chůze často stimuluje tok myšlenek a asociací i proud pocitů a může přinést nové vhledy. Terapie při chůzi je obohacující a plnohodnotnou formou psychoterapie a často ji vkládáme do procesu terapie, jako další možnost. Nabízí totiž jinou zkušenost a jiný zážitek a dále rozvíjí psychoterapeutický proces.

Jak mi psychoterapie pomůže?

Psychoterapie je individualizovaný proces, který se řídí vašimi potřebami a stavem vaší psychiky. V zásadě funguje a pomáhá v těchto pilířích:

  • jako úleva a podpora v těžkých životních situacích, kdy drží psychiku a mentální síly, abychom mohli tuto tíhu zvládnout,
  • jako akcelerátor změn našich vnitřních barier, škodlivých vzorců chování a prožívání,
  • rozvíjí vztah k sobě, zejména v oblasti sebevědomí a sebe-hodnoty,
  • rozvíjí vztahy s druhými, posiluje soc. dovednosti, např. emaptii a komunikaci,
  • pracuje s existenciálními tématy jako je svoboda, smrt, samota a smysl v životě.
Jak často a jak dlouho se chodí na sezení?

Nejčastější frekvence ambulantní psychoterapie je buď jednou za týden, nebo jednou za dva týdny. Její celková délka je odvislá od závažnosti tématu a typu osobnosti. Krátkodobá péče je do deseti sezení. U dlouhodobé péče se jedná i o roky.

Existuje také intenzivnější  terapeutická péče, jež probíhá jako pobytový či denní stacionář.

Můžu psychoterapii ukončit, nebo přerušit?

Do psychoterapie vstupujete ze svého rozhodnutí, jako svobodný člověk. Můžete ji kdykoli ukončit, nebo přerušit. Toto právo má i psychoterapeut. Pokud se k tomu rozhodnete, je důležité mít tzv. „ukončovací“ sezení, kdy bilancujete vzájemnou práci, pojmenujete motivy přerušení/ukončení a rozloučíte se. Psychoterapeutický vztah umožňuje se znovu vrátit, navázat a pokračovat, pokud budete chtít.

Zdráhám a stydím se mluvit o sobě s cizím člověkem. Má smysl začít s terapií?

Myslím, že stud je pochopitelný a je pravděpodobné, že ho můžete prožívat nejen ve spojení s psychoterapií, může vás blokovat i v životě. Psychoterapeut je k lidem citlivý a vnímavý, nehodnotí a nekritizuje. Nabízí možnost porozumění těmto emocím, ale nevyvíjí tlak, je trpělivý a přijímá vás takového jaký/á jste.

Je u Vás možná terapie on-line?

Ano, on-line terapie je pro mě běžnou formou terapeutického setkání. Spolu s klienty jsme ji ocenili zejména v době pandemie COVID, kdy byla jedinou možností, jak poskytnout psychickou pomoc lidem v krizi. Stále ji považuji za alternativní formu sezení, osobní setkání přece jenom nese jiný prožitek, ale i tak funguje dobře a plnohodnotně. Mnoho klientů kombinuje on-line a osobní setkání, což se stává stále častějším způsobem psychoterapeutické praxe. Výhodou je, že pokud např. odcestujete, lze v sezeních pokračovat. Navíc ušetříte čas strávený cestou za terapeutem. Podmínkou je, abyste pro on-line setkání měli klidné prostředí s dostatkem soukromí.

Mirka Pražák Bartošová

Mgr. Mirka Pražák Bartošová

Přes 30 let se věnuji péči o psychické zdraví a duši, mezilidským vztahům a komunikaci. Zabývám se též pracovní oblastí – rozvojem kariéry a péčí o vlastní schopnosti, zdroje a síly. Posledních 8 let působím v soukromé praxi, kde se klientům mohu věnovat naplno v souladu s tím, jaký druh péče o sebe potřebují. Klientům nabízím individuální, párovou, rodinnou, skupinovou terapii a také supervizi.

Členka České asociace pro psychoterapii 

Česká asociace pro psychoterapii

Členka Českého institutu pro supervizi

Český institut pro supervizi

Jaké služby nabízím?

Individuální psychoterapie

Při individuální terapii se v bezpečném prostoru, důvěře a soukromí zaměřujeme na jádro problému, rozpoznáváme zažité vzorce chování a prožívání, podporovat ty zdravé a pracujeme na těch, které vás drží zpátky a tvoří překážky v životě.

Párová a rodinná psychoterapie

S partnery či příslušníky rodiny se věnujeme péči a rozvoji vztahů, jež mezi sebou navzájem tvoří. Učíme se do hloubky vnímat a rozumět partnerovi či členům rodiny, naslouchat jim i sobě samému v rámci komunity partnerství nebo rodiny.

Skupinová psychoterapie

Skupinová psychoterapie má jak podpůrný a pečující, tak rozvojový charakter. Je určena pro ty, kteří chtějí sounáležitost ostatních členů skupiny a zpravidla dvou terapeutů. Vše probíhá v důvěrném a bezpečném prostředí.

Skupinová terapie nabízí možnost sdílení a podpory ve složitých životních situacích. Je určena všem, kteří chtějí hlubší vhled do své osobní podstaty a plněji tak porozumět sobě i okolí. Poskytuje upřímné a citlivě podané zpětné vazby od druhých a rozvíjí naše sociální dovednosti jako je empatie, naslouchání, sebereflexe, asertivita, řešení konfliktů a komunikace.

V současné době vám mohu nabídnout skupinovou psychoterapii ve formě rozvojové a podpůrné psychoterapeutické skupiny.

Supervize

Supervize je nástrojem podpory a rozvoje lidí v jejich profesi. Zaměřuje se jak na jednotlivce, tak na pracovní tým, či skupinu. Pečuje o naše síly a zdroje, slouží jako psychohygiena a prevence syndromu vyhoření. Poskytuje prostor pro názory a vyjádření, svobodný prostor bez kritiky a postihů. Zároveň představuje tvůrčí nástroj pro procesy v organizaci, firemní kulturu, mezilidské vztahy na pracovišti apod. V neposlední řadě nabízí možnost zkvalitnění služeb poskytovaných klientům organizace.

Plujte správným směrem

Psychoterapeutický proces stejně jako proces v supervizi je jako řeka, někde pramení, mění se v proud, má své víry a překážky v cestě i klidnou vodní hladinu, aby vše nakonec vyústilo do moře. Má role je být dobrým průvodcem a spolehlivou podporou při plavbě po této řece.

O čem píšu

Můžete si přečíst i poslechnout zajímavá témata a rozhovory (nejen) z oblasti terapie nebo koučování.

Trauma a vztahy

Trauma můžeme definovat jako duševní zranění. Dochází k němu v důsledku těžké - traumatické události v životě člověka. Traumatická událost je...

MPB terapie

Perfekcionismus jako duševní vir

Tuto epizodu si můžete poslechnout na Spotify: Co je perfekcionismus? Pan a paní či slečna perfektní - to je úspěšná kariéra, dokonalý vzhled,...

Invividuální terapie

Když přejídání tiší hlad po lásce

Co vlastně nás lidi vede k přejídání? Kde vznikne tato nutkavá potřeba doslova se zaplnit - nacpat se? Jak to, že jídlem sytíme často něco zcela...

MPB terapie