Sny jsou cesta k sobě

3. 7. 2022

Uvědomili jste si někdy, jak velká část našeho života se odehrává ve stavu méně bdělém či nevědomém? Pravidelně uléháme ke spánku a ocitáme se ve snovém světě. Snový svět nemusí přicházet jen během spánku a v noci, ale i během dne se mnohdy zasníme a jakoby nejsme přítomni v daném okamžiku právě probíhající reality. Neprožíváme přítomnost a tady a teď, ale ubíráme se v myšlenkách, představách, pocitech jakoby do jiné dimenze. Ať už sníme ve dne či v noci, otázkou zůstává, jaký význam mají naše sny a co nám přinese snaha se jimi zabývat.

Cesta k autenticitě a rovnováze

Člověk je pouze z malé části vědomou bytostí. Naše duševní rozpoložení mysl se dalekosáhle řídí a sytí obsahy, které se vynořují z podvědomí. Sny jsou řečí našeho podvědomí. Zabývání se sny je cesta k vlastní autenticitě a žití v souladu s tím, kdo opravdu jsem. Člověk, který si chce uspořádat svůj život, by neměl opomíjet snové vize, neboť právě ony nám pomáhají jít naší autentickou a plnou životní cestou.

Naše psychika a duše ve snech disponuje obrazy. Obrazy, jež ve snu vidíme, představují naše životní obsahy a možnosti. V obrazech jsou zakotveny symboly. Sny, jako symboly, které nesou svá poselství, jsou spontánně vzniklými nositeli určitého skrytého významu. Pochopení poselství snu a jeho významu umožňuje technika individuální psychoterapie – výklad snů (pro sny jež sníme v noci) a aktivní imaginace (pro denní snění).

Ve své psychoterapeutické praxi využívám pro výklad snů i aktivní imaginaci techniky Dasein analýzy. Prostřednictvím této techniky rozkryjeme společně s klientem symbol a jeho význam. Ukáží se tak i souvislosti s životním obsahem (např. jak vznikla úzkost, kde jsou kořeny depresivních stavů, proč chorobně žárlím, proč prokrastinuji, proč mám strach z lidí apod.) Zároveň se ukazují i možnosti, které v životě máme, který vnitřní vzorec přijmout a který třeba změnit. Snové obsahy a možnosti směřují k nám samotným a k naší autenticitě. Dostáváme se k nim z hloubky podvědomí a jinak, než v realitě a v bdělém stavu.

Zabývání se sny v žádném případě neznamená únik a popírání reality bdělého života, ani patologické denní snění. Chorobný snílek je někdo zcela jiný, než ten, kdo aktivně prožívá svůj vnitřní svět a utváří ho. Právě tak, jako existuje únik od reálného světa do světa snu, existuje i únik před snem do světa skutečností – unik před vlastním nitrem. Často se objevuje u lidí, kteří jsou přehnaně pragmatičtí a racionální a jejichž racionalita jim brání zabývat se např. emocemi, ale také vnitřními obrazy a sny, které jsou pro ně těžko uchopitelné. Odkrývání vlastního nitra může lidskému vědomí a zejména racionálním a pragmatickému typu lidí připadat zbytečné. Ve skutečnosti však takoví lidé často cítí nebezpečí a ohrožení, neboť podívat se do svého nitra a pochopit onu symboliku by znamenalo zpochybnit a rozmetat racionalitu. Ve skutečnosti však jde spíš o nalezení rovnováhy mezi racionalitou – emocionalitou prostřednictvím snových obrazů.

Kultury, jež naslouchají svému podvědomí a směřují život k plnosti

Je však pravda, že zabývání se sny může znít v naší kultuře poněkud ezotericky. Naše kultura je charakteristická svou orientací na vnější svět. Existují však i jiné kultury (přírodní národy, hinduismus, budhismus), které své hodnoty hledají a nalézají v jiné dimenzi, než je pouze realita a tou je vnitřní svět duše a lidské bytosti, tomuto světu pak takto zaměřené kultury podřizují vnější život. Zatímco tyto národy naslouchají mínění podvědomí, pro nás Evropany se silně vyvinutým vědomím je takové pojetí často nepřijatelné. Nerozumíme mu, někdy ho i odsuzujeme.

Není však něco v nepořádku, jestliže se zaměřujeme pouze na vědomé postoje a podvědomí považujeme za nepodstatné a vlastně jej bagatelizujeme? Připustit variantu, že náš život a jeho prožívání je obojí: vědomí i podvědomí a brát v úvahu obě stránky, znamená cestu vlastního poznání, větší vnitřní svobody, větší spokojenost sám se sebou a v neposlední míře i dovednost lépe se rozhodovat a umět svůj život směřovat k plnosti a prožívání štěstí.

Křehké poselství

když mluvíme o výkladu snů, možná vás napadne, proč vykládat sen s terapeutem, když existují snáře, kde je si můžu o významech jednoduše přečíst. Ve snáři najdete výklad typu “vidět ve snu kočku znamená svatbu” apod. Snáře jsou možná dobré pro pobavení, ale tomu, kdo chce pátrat po poselstvích svých snů, je určitě nedoporučuji. Snář sen spíš znehodnotí, než ozřejmí. Jakmile totiž vnutíme nějaké schéma, jež vymyslel někdo jiný, nějaká teorie, pravé poselství unikne, zkreslí, význam se překroutí.

V podvědomí probíhají smysluplné procesy a přijetí hotového názoru na tyto děje, jež nám postrkuje např. snář, ohrožuje pravdivý vhled do svého nitra . Je to jako bychom se pustili do pitvání křehkého tvora (naší duše), jehož podstata a krása onou pitvou vyprchá, rozplyne se, zničí se. Naproti tomu psychoterapeut s vámi společně zacházíte se snem velmi zlehka, právě jako s křehkým, něžným a trochu plachým zvířátkem. Sny jsou křehká poselství a jejich výklad vyžaduje citlivý a jemný přístup. Citlivost a jemnost tohoto přístupu spočívá ve vnímavosti osobité výjimečnosti klienta a provázení ho při výkladu s ohledem na verbální i neverbální projev a v-rozumění do jeho pocitových prožitků.

Výklad snu je terapeutická technika, která může být součástí procesu individuální psychoterapie a poskytuje ho psychoterapeut, který prošel speciálním výcvikem. K terapeutické technice výkladu snů, přistupujeme pokud klient přijde na sezení s nějakým snem, který je pro něj silný, nebo se vrací, či se snem, kterému chce porozumět.

Psychoterapeutická technika výkladu snů

Během výkladu snu odkrývá snící za doprovodu psychoterapeuta scénu snu. Popisuje to, kde a kdy se snový příběh odehrává, jaké postavy se v něm objevují. Ptáme se také na emoce, které snová realita a popis scény či postav ve snu vyvstávají. Ptáme se po tom, jak klientovi v tom či onom obraze je.

Výklad trvá 45 – 60minut, během tohoto času klient svůj sen převypráví několikrát. Opakujícím se vracením do snu se začínají ozřejmovat větší a větší detaily snových obrazů a celé scény. Sen se najednou stane smyslově reálný. Často převládají vizuální prvky, vyskytují se ale i ostatní smyslové prožitky – chuť, sluch, hmat, čich. Někteří snící mluví o tom, že svůj snový obraz po výkladu vidí plasticky, jakoby ve 3D dimenzi.

Po vnoření se do scény a jejího ozřejmění se ptám snícího, jak si obrazy vysvětluje, jak jim rozumí. Snící může zpočátku nevědět, ale téměř vždy se po fázi „nevím“ vynořují významy snových obrazů, které mají souvislost s bdělým životem snícího klienta. Řada těchto významů má podobu tzv. „aha momentů“ a řada z nich vyvstane a doběhne klientovi i za několik dní po výkladu snu.

Sen o ženě v tůňce a vodopádu

S laskavým dovolením klientky uvádím její sen. Při výkladu říká:

Můj sen tvoří vlastně jen jeden obraz. Ležím v malé tůňce v potoku. Ležím na tmavém a místy zeleném, mechem porostlém kameni. Jeho povrch je chladivý, pevný a měkký zároveň.

Jsem nahá a ležím na boku. Moje tělo je dominantním prvkem celého obrazu, je bílé a vytváří kontrast s okolím, jeho tvary a ženské křivky jsou velmi patrné. Nade mnou se zrcadlí hladina, vidím svět skrze čirou průzračnou a přesto barevnou vodu. Dívám se do volné přírody, kolem vidím louku lesy a nebe. Siluety okolního světa jsou díky pohledu přes hladinu pohyblivé a barevnější. Je pozdní odpoledne.

Je mi dobře. Cítím klid, cítím se dobře ve svém těle, jsem to já a připadám si žensky, ale ne smyslně, spíš jako víla, či nějaká éterická bytost. Je zvláštní, že můžu dýchat, divím se tomu, ale přijímám to. Mám rozprostřené vlasy dozadu za hlavu. Ty vlasy jako by splývaly s vodopádem. Temeno mé hlavy je součástí toho vodopádu. Vnímám přechod z klidné tůňky do klokotu padající vody. Vnímám kontrast klidné a vlnité vody v tůňce s živostí a zurčením toho vodopádu. Cítím se svobodná, nezávislá, krásná.

Co odkryl výklad tohoto snu:

Jedná se o ženu, jež prošla manželstvím, ve kterém zažila domácí násilí, manipulaci, psychický teror, ponižování, neúctu, ne-respekt vlastní osoby, fyzické útoky. Uplynula již nějaká léta od odchodu a táhlého rozvodu a bylo třeba kromě celé řady praktických a pragmatických kroků, udělat také hodně práce v oblasti uzdravování psychiky a duše.

Díky tomuto snu a jeho výkladu si žena uvědomila, že své trauma má již z velké části zpracované. Bylo pro ni objevné vidět sama sebe jako nezávislou, svobodnou. Lépe si uvědomila, kým vlastně je a to, že dokáže dýchat i bez partnera, nebo právě proto, že od něj odešla. Voda a nahé tělo pro ni znamenají přirozenost, kterou dříve musela skrývat a podřizovat se přáním a potřebám někoho jiného. Svět jí nyní nabízí možnost být sama sebou, realizovat se, vidět všechny jeho barvy vůně a chutě. Velkými hodnotami, které se snem zviditelnily, jsou klid, bezpečí a zároveň svoboda a možnost utvářet svůj život. Výklad snu jí pomohl na cestě k budování víry v sebe a hojení léty podkopávaného sebevědomí.

Přeji Vám mnoho štěstí, úžasné dny a krásné sny,

Mirka Pražák Bartošová